fbpx

Osnovni izrazi, povezani s spletnimi tečaji

 • Spletni tečaj/ eTečaj (ang., online course, self-study ali self-paced online course): spletni tečaj za samostojno učenje – udeleženci ga predelujejo popolnoma samostojno, ni vključenega feedbacka/povratne informacije oz. je le-ta avtomatska (s pomočjo kvizov ali interaktivnih eGradiv, na primer); spletni tečaj ima lahko različne namene – informativni (za promocijo), aplikativni (prodajni), suportivini (kot suport klasičnemu izobraževanju)
 • Spletni (moderiran) program/online program (ang. cohort-based online program/course): skupinski vodeni programi – skupina udeležencev gre skozi program v istem obdobju, vsi skozi to obdobje delajo na enakih aktivnostih, mentor/coach/inštruktor pa jim je pri tem na voljo za povratno informacijo in usmeritve (individualno ali skupinsko); udeleženci v programu lahko soDelujejo tudi med seboj (ne pa nujno) in pri tem uporabimo elemente tako imenovanega soDelovalnega učenja; program lahko temelji na enaki vsebini kot spletni tečaj za samostojno učenje, vendar pa je namen programa vedno neka transformacija, sprememba (po domače: če samo predavamo vsebino/teorijo, je bolje, da to posnamemo); del programa lahko pokombiniramo tudi z eSrečanji v živo – najbolje z eDelavnicami; glede na modaliteto (mentorstvo, coaching), ki jo pretežno uporabljamo, lahko program preprosto imenujemo tudi spletni coaching/mentorski program
 • Spletna akademija/ spletne učilnice/ LMS sistem (ang. Online academy/Learning Management System): spletni tečaji morajo nekje domovati (beri: gostovati), da lahko udeleženci dostopajo do njih. Za ta namen je potrebna platforma za upravljanje učenja (Learning Management System), ki mu po domače lahko rečemo spletna akademija – v kateri se nahajajo nato spletne učilnice. Več o spletnih učilnicah za eduPodjetnike in manjše organizacije.

Drugi formati spletnega izobraževanja

 • Spletno predavanje/ ePredavanje/webinar (ang. webinar, video lecture): nizkointeraktivno predavanje, kjer je poudarek na enosmernem prenosu znanja, informacij – s strani izvajalca do udeležencev. Če je v živo, je lahko je vključena manjša interakcija, na primer uporaba klepeta in/ali dvigovanje (digitalnih) rok udeležencev, tudi kakšna anketa. Namen je predstavitev neke teme, ne pa tudi vadba, trening določene veščine. Spletno predavanje je lahko posneto v naprej ali izvedeno v živo preko videokonferenčnega sistema (lahko tudi preko sistema za »live streaming« – prenos v živo, kot je na primer Facebook live ali Youtube live in podobni sistemi).
 • Spletna delavnica (v živo)/ eDelavnica (v živo) (ang., virtual instructor-led training, online/virtual workshop): skupinsko srečanje v živo preko videokonferenčnega sistema (Zoom, MS Teams, Webex), ki temelji na tem, da nekaj delamo (za vajo ali zares), torej treniramo/ usposabljamo; v osnovni eDelavnice v živo temeljijo na enakem postopku kreiranja kot spletni tečaji, le da namesto da nato vsebino posnamemo, jo izvedemo preko videokonferenčnega sistema v živo. eDelavnice so interaktivne in se po tem ločijo od ePredavanj/webinarjev v živo, kjer se samo predava (enostransko podaja vsebina). eDelavnice imajo za rezultat, da so udeleženci usvojili neko veščino, da so nekaj naredili … in ne le izvedeli. Pri izvajanju eDelavnic v živo nam lahko pridejo prav veščine spletne facilitacije – facilitiranja skupinskih procesov, kjer s pomočjo različnih facilitatorskih metod in tehnik (kot je na primer vrtiljak, brejnstorming, affinity mapping in podobne). eDelavnice v živo so lahko izvedene kot samostojne enote (recimo, ena 2-urna eDelavnica ali 5-urna eDelavnica) ali v sklopu spletnega usposabljanja, kjer več eDelavnic (recimo tri 5-urne eDelavnice) tvorijo zaključeno enoto).
 • Spletno usposabljanje/ online trening (ang. online training): sama običajno ta izraz uporabim v povezavi z izobraževanjem, ki je sestavljeno iz več eDelavnic v živo. V praksi pa je to nadpomenka za kakršno koli usposabljanje (izobraževanje), ki je sestavljeno iz več elementov spletnega poučevanja: na primer, eGradiva/video lekcije za samostojno učenje + eDelavnice v živo. Tako bi, na primer, lahko tudi moderiran spletni program poimenovali s »spletno usposabljanje«.
 • Naročniški/članski spletni program (membership online program):
  • Z izvedbenega vidika nekaj podobnega kot spletni tečaji za samostojno učenje, le da plačilo ni enkraten znesek, ampak mesečna naročnina. A z didaktičnega/izobraževalnega vidika ne spadajo v resnici v kategorijo klasičnih izobraževalnih programov, saj niso dizajnirani, da vodijo udeleženca od začetka do konca (če so tako dizajnirani, potem spadajo v eno od kategorij, opisanih zgoraj in to potem niso več membership programi, ampak so kvečjemu vodeni programi s plačilom na mesečne obroke!).
  • Membership programi so lahko kot knjižnica (repository) vseh možnih spletnih tečajev ali nekih posnetih vsebin (ki jih ponudimo na voljo svojim strankam v zameno za določen mesečni znesek – podobno kot članarina za knjižnico, Netflix …). Dokler udeleženec plačuje, ima dostop, ko ne plačuje, nima več dostopa. Predeluje jih po naključnem vrstnem redu – tisto, kar v določenem obdobju potrebuje (enako kot izbor knjige ali filma).
  • Ali pa so – po drugi strani – kot dostop do določenih aktivnosti/dogodkov/storitev, ki so na voljo v posameznem obdobju (podobno kot vodene vadbe v športnem centru ali naročnina na internet ali naročnina na klasične TV programe …). V tem primeru z izvedbenega vidika torej govorimo o tem, kar spada pod eDelavnice v živo. Udeleženec se torej v času trajanja naročnine udeležuje eSrečanj v živo – ki, enako kot v primeru zgoraj – ne predstavljajo zaključene celote in se jih lahko udeleži naključno.

Izrazi, povezani z vrsto gradiva v spletnih tečajih

 • Video lekcije (ang. video – kot format; NE – video lecture kot predavanje): video lekcije so osnovni element podajanja vsebine v spletnih tečajih in moderiranih programih. Ker je video postal vse bolj priljubljen format konzumiranja informacij, predvsem pa zaradi dostopnosti do opreme (vsakdo že nosi kamero v svojem žepu – v obliki mobitela) in orodij za pripravo video lekcij, so postale priljubljen format tudi v spletnem poučevanju. Predvsem pa prinašajo z didaktičnega (izobraževalnega) vidika tudi večjo izobraževalno učinkovitost – klasično obliko eGradiv, kjer je večina vsebine podana v obliki teksta in slik/animacij, je tu dodan še zvok oz. je vsebina predstavljena z ustno razlago).
 • Interaktivna eGradiva (ang. interactive online course, multimedia learning/content): v zgodnjih letih izdelave spletnih tečajev je bila najpogostejša oblika izdelave vsebine multimedijsko gradivo. To je bila lahko preprosta kombinacija slike in teksta ali pa tekst in animacija, morda so bili vključeni še kakšni interaktivni elementi, kjer je moral udeleženec kaj klikniti (da se je odprla nova vsebina). eGradiva seveda niso šla povsem iz pozabe. V bistvu so tudi ta postala še dostopnejša. Tako je zelo priljubljeno orodje za izdelavo interaktivnih eGradiv H5P (in aplikacija Lumi) na voljo celo prostodostopno. Orodje Adobe Captivate, ki je dolgo predstavljajo osnovno orodje za izgradnjo multimedijskih eLearning vsebin (poleg tudi popularnega Articulate Storyline-a/Rise-a) pa je danes tudi že dostopno za nekaj deset evrov na mesec.
 • Prezentacija – kot orodje (PowerPoint/Keynote/Canva prezentacije) (ang., presentation tool): ker so spletni tečaji vizualni medij (več o tem v tretji stopnici – glej 3. del tega ePriročnika) jih je potrebno podpreti tudi s sliko in tekstom (malo teksta!). Glede na to da je standard v izobraževalni industriji uporaba prezentacij, ki jih pozna in uporablja večina edukatorjev, tudi v eLearningu uporabimo kar tovrstna orodja (PowerPoint/Keynote/Canva prezentacije). Seveda moramo pri tem posvetiti veliko pozornosti predvsem grafičnemu oblikovanju, ki naj bo primerno za prenos preko ekrana oz. za splet.

Drugi izrazi, povezani s spletnim učenjem in andragogiko

 • M-learning (ang., mobile-/micro-learning): mikro učenje ali mobilno učenje je izraz za kratke video lekcije, ki predstavljajo zaključeno enoto; to so lahko kratke video vsebine, ki jih dostavimo našim (potencialnim) udeležencem preko socialnih omrežij. V organizacijah pa lahko tudi posebej specializirane platforme, ki poskrbijo, da vsebina pride do zaposlenih.
 • Obrnjeno učenje (ang., flipped classroom/learning): klasično izobraževanje, kjer se vsebina odpredava v predavalnici, naloge pa opravljajo doma, se tukaj zadeva obrne – udeleženec najprej sam doma predela posneto vsebino, aktivnosti pa opravlja v živo, na lokaciji
 • Asinhrono spletno učenje (ang., asynchronous eLearning): učenje, ko nismo skupaj v istem času; na primer, spletni tečaji za samostojno učenje, posneta ePredavanja, moderirani programi (tisti del, kjer se ne srečujemo v živo)
 • Sinhrono spletno učenje (ang., synchronous eLearning): učenje v živo – a, v našem primeru, na daljavo. Običajno so to eDelavnice in druga eSrečanja v živo preko videokonferečnega sistema.
 • Klasično izobraževanje (ang., on-site, in-person): v slovenskem prostoru za »klasično izobraževanje« zasledimo kar izraz »v živo«. Glede na to da smo tudi pri spletnem izobraževanju lahko v živo (eDelavnice preko videokonferenčnega sistema), se sama izogibam izrazu »v živo« (v kontekstu klasičnega izobraževanja, kjer se dobimo »na lokaciji«) in tako raje uporabim izraz izobraževanje … na terenu/na lokaciji/klasično.

Opomba off-line učenje in on-site učenje oz. izobraževanje ni ista zadeva. On-site se navezuje izključno na izobraževanje »na lokaciji«. Medtem ko je off-line učenje (učenje brez internet povezave) lahko tudi spletni tečaj, ki deluje brez povezave (dostopen, na primer, preko mobilne aplikacije, ki deluje tudi brez interneta).

 • Kombinirano učenje (ang., blended learning): kombinacija klasičnega izobraževanja (na lokaciji) in kakršne koli oblike spletnega izobraževanja (recimo, spletni tečaj + delavnice na terenu; eDelavnice preko videokonferenčnega sistema + delavnice na terenu)
 • Hibridno učenje/ hibridni dogodek: dogodek, ki se odvija na terenu in se istočasno predvaja oz. izvaja preko spleta (npr., preko Zooma)
 • Didaktika: veda o poučevanju
 • Andragogika: veda o izobraževanju odraslih
 • interAktivnost (ang., engagement)vključenost, aktivno sodelovanje v programu … več o tem v 2. delu tega ePriročnika in v brezplačnem uvodnem spletnem tečaju Kako narediti učinkovit spletni tečaj

Izrazi, povezani z vrsto prezentiranja vsebine (snemanja) v spletnih tečajih

 • Govoreča glava (ang., talking head): posnetek, na katerem se oseba pojavi s svojim stasom (lahko samo doprsno ali v večjem delu) in glasom – namen posnetka je neka razlaga, nagovor … ne pa tudi demonstracija/prikaz česar koli
 • Demonstrativni posnetki (ang., demonstration video, video tutorial …): posenetek, na katerem prikazujemo nek proces; na posnetku je lahko oseba, predmet, lahko je posnet v notranjem prostoru ali zunaj; lahko gre tudi za prikaz nečesa na zaslonu (posnetek zaslona); tovrstni posnetki imajo posebno učno vrednost in zahtevajo tudi posebno pozornost pri pripravi
 • Govorne prezentacije (ang., talking presentation, power-point based video, picture with narration …): po domače bi lahko rekli, da je to slika, ob kateri je neka razlaga; v ta kontekst sama uvrščam tudi posnetke razlage ob digitalni ali klasični beli tabli; govorne prezentacije so znotraj spletnih tečajev samo posamezni gradniki (tam, kjer je potrebna razlaga). V kolikor je celoten spletni tečaj narejen na podlagi govorne prezentacije, je velika verjetnost, da govorimo o formatu ePredavanja in ne »pravem« spletnem tečaju.

Izrazi, povezani z eduMarketingom in eduBiznisom (se dopolnjuje)